Udziały w Stowarzyszeniu

Członkowie Stowarzyszenia,

Jak Państwu wiadomo, Zarząd przedstawił do konsultacji propozycję wyodrębnienia Państwa udziałów w nieruchomości Ogrodu i zawarcia umów na korzystanie z działek, celem ujawnienia w księdze wieczystej.

Rozwiązanie to stanowiło alternatywę wobec niemożliwości wyodrębnienia własności poszczegolnych działek, co było pierwotnym celem Stowarzyszenia.

W efekcie konsultacji i zgłoszonych uwag Zarząd uznał, iż  przedstawiona propozycja nie spotkała się ze zrozumieniem części działkowców.  Pomimo, że koncepcja przedstawiona została transparentnie i z zachowaniem zasad wewnątrzorganizacyjnych, a na zgłoszone uwagi udzielone zostały wyjaśnienia, wśród działkowców rozpowszechniane są informacje kwestionujące intencje Zarządu. Podkreślamy ponownie, iż nie jest zamiarem Zarządu proponowanie jakichkolwiek rozwiązań nie akceptowanych przez Członków Stowarzyszenia, ani też wywoływanie zaniepokojenia działkowców.

W tej sytuacji Zarząd informuje, iż wycofuje przedstawioną propozycję i nie podejmuje żadnych działań w celu zmiany obecnego stanu prawnego Ogrodu.

Z poważaniem

Zarząd