Zawiadomienie o Walnym Zebraniu w dn. 30.11.2017r.

Bydgoszcz, dnia 10 listopada 2017r.

Do Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ogrodu Leśna Polana
oraz Właścicieli działek mieszących się na terenie Stowarzyszenia:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż w dniu 30 listopada 2017r. o godz. 17.00 przy ul. Gdańskiej 163 (główny budynek CWZS Zawisza), w sali konferencyjnej odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Ogrodu Leśna Polana. Porządek zebrania, przedstawia się następująco:

1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego oraz protokolanta.
2. Zatwierdzenie porządku zebrania.
3. Przedstawienie bieżącego stanu prawnego oraz finansowego Stowarzyszenia, w tym informacja o pracach związanych z podziałem geodezyjnym.
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu w roku 2017.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków.
6. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2016.
7. Przyjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej na 2018r.
8. Przyjęcie preliminarza finansowego na 2018r.
9. Przyjęcie uchwał w sprawie wysokości drzew, maksymalnej dozwolonej prędkości na terenie ogrodu podczas poruszania się pojazdami, odpowiedzialności członków stowarzyszenia za zaproszonych gości oraz ekipy remontowe.
10.Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu ogrodu.
11. Sprawy różne.
12.Zakończenie zebrania.

Sprawozdanie finansowe, projekty uchwał oraz preliminarz na rok 2018 zamieszczone zostały na stronie internetowej Stowarzyszenia w dziale „do pobrania” (www.stowarzyszenie-lesnapolana.pl) oraz będą rozdane na zebraniu.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin zebrania ustalony zostaje na godz. 17.30.

Z poważaniem